3240 Sychkov, Fedor Vasilievich (Fedot), zugeschr., 1870 Kochelaevo/Mordovia - 1958 unbek.